Hirdetmény

Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a 2017/2018-as tanév ünnepélyes tanévnyitója 2017. szeptember 1-jén (pénteken) 8 órakor kezdődik az iskola központi épületének udvarán.
Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal.
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint érvényesek.


A JAVÍTÓVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. augusztus 21-én, hétfő 9 óra.


TANKÖNYVOSZTÁS

időpontja:2017. augusztus 24-én, csütörtökön de. 8 - 12 óráig, du. 13 - 18 óráig.
helye: az iskola tornaterme


A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára is. Így az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró tanulók a 2017. szeptember havi tanulóbérleteket augusztus 24-én vehetik át az iskolában.Iregszemcse, 2017. július 25.

Gyócsi Edit

intézményvezetőErdélyben Határtalanul

A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói négy napos kiránduláson vettek részt Romániában, Erdélyben május végén.

A kirándulás képei a Galériában találhatók. Az eseményről készült beszámolóért kattintsanak ide vagy a Határtalanul menüpontra


Beiratkozás 2017


TAMÁSI TANKRTÜLETI KÖZPONT


FELVÉTELI ELJÁRÁSREND a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018-as tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
 • 2017. április 20. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

 • 2017. április 21 (pénteken) 8 órától 19 óráig

Beiratkozás helye:

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

7095-Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet), ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!


Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezető
(magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejú közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 - 2022. 08. 15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 8-10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VI 1 1.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. tv. 98. S (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; az intézmény vezetésére vonatkozó program, ami tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens nyújt, a +36-74/795-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/118-8/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 • vvww.iregisuli.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat részeként benyújtandó további iratok, igazolások: - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés); - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség! A pályázatot írásban, három azonos szövegú és mellékletú példányban (egy példányt nem kérünk összefúzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra írják rá, "PÁLYÁZAT Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további inform ációt a kk.gov.hu/tam asi közérdekű közleményekben honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 0001 . január 1.

.A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, Így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Sakkos eredmény

Február 4-én Tamásiban került megrendezésre a 2017. évi Tolna Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia.
Tanítványaink Lódi Laci bácsi felkészítésének köszönhetően bravúrosan szerepeltek,hiszen minden korcsoportban,amelyben részt vettek,elsők lettek!

Így összesen 5 aranyérmet,4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek!A győztesek képviselhetik majd Tolna megyét az áprilisban,Miskolcon megrendezésre kerülő országos döntőn!

Aranyérmesek:
Erdélyi Emma
Buczkó Ábel
Tóthi Viktória
Erdélyi Borisz
Frank Marcell

Ezüstérmesek:
Veiger Dorina
Csap Kata
Orsós Roland
Macher Rózsa

Bronzérmes: Frank Benedek

Gratulálunk nekik és további szép sikereket kívánunk!
Mikulás kupa
Szépíró versenyről

2016. november 10-én megrendeztük a Márton napi szépíró verseny. A rendezvényről készült beszámolót itt olvashatják, a képeket a Galériában tekinthetik meg.


Alsós nyílt napok

Az elmúlt tanévekhez hasonlóan intézményünkben nyílt napokat tartunk az alsó tagozaton. A pontos időpontokról és a látogatható órákról a képre kattintva tájékozódhatnak.
Számolóverseny

Újra megrendezzük intézményünkben az angol számolóversenyt! Bővebb információt a plakáton olvashatnak!
Rendhagyó földrajzóra


Rendhagyó földrajzórán vehettek részt a 7. és a 8. osztályos tanulóink. Bővebben itt olvashat.


Székely mesemondó verseny Tamásiban

2016. április 13-án Tamásiban, a IX. Kistérségi Mesemondó versenyen Pazdora Viktória III. helyezést ért el. Könyvjutalmat, oklevelet, csokit kapott. Olsen Susanne Svan emléklapot és csokit vehetett át. Gratulálunk színvonalas munkájukhoz!

A helyi rendezésű mesemondó versenyről készült beszámolójáért kattintson ide .


Darts Matek iskolánkban

Rendkívüli matematika óra részesei lehettek a 3. és a 6.évfolyamos tanulóink. Bővebb beszámolóért kattints ide
A foglalkozásról készült képek a Galériában találhatóak!


Felhívás általános iskolai beiratkozásra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra szóló felhívást olvashatják az alábbi dokumentumban. Kérem kattintsanak a képre a nagyobb méret eléréséhez.
Beiratkozás 2016


TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, hogy az általános iskolákban az első osztályokba a 2016/2017. tanévre történő beiratkozásra:
 • 2016. április 14- én (csütörtökön)

 • 2016. április 15- én (pénteken)

8 órától 19 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tőrvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
A Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal 2016 február 26 napján nyilvánosságra hozta).

A Rendelet 22.§ (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekükre vonatkozó, általános iskolai beíratási kötelezettségének a kötelező felvételt biztosító, vagy valamely választott iskolában.

Szekszárd, 2016. február 26.

dr. Horváth Kálmán

kormánymegbízottSzülői értekezlet


A félévi szülői értekezletek időpontjai intézményünkben:

Alsó tagozaton:
2016.február 01.(hétfő) 17:00


Felső tagozaton:
2016.február 02.(kedd) 17:00


Megjelenésükre számítunk!Oldal:       >>