Pályaorientációs nap

NA, MI A PÁLYA?” – PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A DEÁKBAN

2017. október 20-án Pályaorientációs napot tartottunk az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában.
A célunk az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek néhány szakmával, de mindezt nem papírforma-ízben, hanem a szakemberektől ellesve, a felmerülő kérdéseikre választ kapva. Szerencsére ehhez olyan szakembereket találtunk, akik szívesen vállalták, hogy szakmájukat bemutatják, a helyszínen dolgoznak benne, és a gyerekeknek is adnak feladatokat, ahol kipróbálhatják ügyességüket az adott szakterületen. Az időjárás is kedvezett a programnak, így a diákok zavartalanul próbálhatták ki a különböző szakmák feladatait.
A gyerekek kezdeti bizonytalanságát oldotta, hogy a megnyitó után minden szakmai képviselővel a helyszínen egy rövid interjút készítettünk, és megkérdeztük őket a szakma szépségeiről, előnyeiről, esetleges hátrányairól. A tanulóink így élőben hallhatták a „szakik” véleményét az általuk választott szakmáról, ami mondhatom, hogy mindegyiküknél hivatássá nőtte ki magát. A felsősöknek a délelőtt folyamán az Ady Szakképző rendészetis tanulói olyan bemutatót tartottak, amiben az általános iskolások is aktívan részt vehettek. Aki akarta, kipróbálhatta, milyen érzés szőnyegre kényszeríteni az ellenfelet – alapvető önvédelmi technikával.
Mivel a rendezvénynek nagyon széles korosztályt kellett kiszolgálnia, ezért az alsós osztályok külsős helyszíneket látogattak meg, és ott tekinthették meg az adott szakmához kapcsolódó tevékenységeket, gépeket. Így járhattak a kicsik egy pékség falain belül, egy olyan konyhában, ahol minden óriásokra van méretezve és megnézhették, hogy milyen egy kombájn egészen közelről. Az iskola udvarán mentő, tűzoltó és rendőrautók is várták a gyerekeket, akik megnézhették az autókat, és a bennük rejlő felszereléseket. Nagyon köszönjük a szakembereknek a támogatást, ami adott esetben nem csupán a szaktudásukat jelentette, hanem több esetben anyagot is hoztak a kipróbálandó feladathoz.
A program jó hangulatban telt, mindenki épülésére szolgált. Köszönetünket fejezzük ki segítőinknek, akik nélkül a program nem valósulhatott volna meg: Tóthi Misának, Tóthi Dávidnak, Tóthi Máténak (víz-, gáz- és központi fűtés szerelő), Horváthné Bihari Szilvinek, Szabó Józsefnének (varrónő), Papp Zsanettnek (fodrász, sminkes), A FLEX munkatársainak: Izsó Renátának és Eőri Zoltánnak (HR,műszerész), Molnár Áginak és munkatársának, Poklos Kingának (virágkötő), Krem Gábornak (villanyszerelő), Városi Attilának (ács), Kissné Herczeg Anikónak és a Vályit képviseli diákoknak (kőműves, szakács), Szabó Sándornak és Révész Gergőnek (autószerelő), Kiss Lászlónak és mentős kollégájának (Tamási Mentőállomás), Dubóczki Balázs tűzoltóparancsnoknak és kollégáinak (Tamási Tűzoltóság), Szalai Ágnesnek, Alimov Zsoltnak és Barna Tibornak (Tamási Rendőrkapitányság, Iregszemcse KMB Iroda), Bíró Pálnak (TmRfk Bűnmegelőzési Alosztály), és a szekszárdi Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusának, Szepesi Dávidnak, a rendészeti szakos diákjainak, a Kreszl Dávidnak, Kreszl Zsoltnak (Kreszl Pékség), Erdélyiné Tecának (Erdélyi Farm), Horváthné Szilvinek, Németh Ágnesnek (Iregszemcse Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha), a Tamási Tankerület munkatársainak.

Szirbik Anita


Hirdetmény

Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a 2017/2018-as tanév ünnepélyes tanévnyitója 2017. szeptember 1-jén (pénteken) 8 órakor kezdődik az iskola központi épületének udvarán.
Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal.
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint érvényesek.


A JAVÍTÓVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. augusztus 21-én, hétfő 9 óra.


TANKÖNYVOSZTÁS

időpontja:2017. augusztus 24-én, csütörtökön de. 8 - 12 óráig, du. 13 - 18 óráig.
helye: az iskola tornaterme


A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára is. Így az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró tanulók a 2017. szeptember havi tanulóbérleteket augusztus 24-én vehetik át az iskolában.Iregszemcse, 2017. július 25.

Gyócsi Edit

intézményvezetőErdélyben Határtalanul

A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói négy napos kiránduláson vettek részt Romániában, Erdélyben május végén.

A kirándulás képei a Galériában találhatók. Az eseményről készült beszámolóért kattintsanak ide vagy a Határtalanul menüpontra


Beiratkozás 2017


TAMÁSI TANKRTÜLETI KÖZPONT


FELVÉTELI ELJÁRÁSREND a tankerületi központok fenntartásában működő általános iskolák 2017/2018-as tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
 • 2017. április 20. (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

 • 2017. április 21 (pénteken) 8 órától 19 óráig

Beiratkozás helye:

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

7095-Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet), ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!


Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezető
(magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejú közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 - 2022. 08. 15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 8-10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VI 1 1.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. tv. 98. S (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; az intézmény vezetésére vonatkozó program, ami tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit tanügy-igazgatási referens nyújt, a +36-74/795-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/118-8/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 • vvww.iregisuli.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat részeként benyújtandó további iratok, igazolások: - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés); - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség! A pályázatot írásban, három azonos szövegú és mellékletú példányban (egy példányt nem kérünk összefúzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra írják rá, "PÁLYÁZAT Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására.”

A munkáltatóval kapcsolatban további inform ációt a kk.gov.hu/tam asi közérdekű közleményekben honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 0001 . január 1.

.A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, Így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Sakkos eredmény

Február 4-én Tamásiban került megrendezésre a 2017. évi Tolna Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia.
Tanítványaink Lódi Laci bácsi felkészítésének köszönhetően bravúrosan szerepeltek,hiszen minden korcsoportban,amelyben részt vettek,elsők lettek!

Így összesen 5 aranyérmet,4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek!A győztesek képviselhetik majd Tolna megyét az áprilisban,Miskolcon megrendezésre kerülő országos döntőn!

Aranyérmesek:
Erdélyi Emma
Buczkó Ábel
Tóthi Viktória
Erdélyi Borisz
Frank Marcell

Ezüstérmesek:
Veiger Dorina
Csap Kata
Orsós Roland
Macher Rózsa

Bronzérmes: Frank Benedek

Gratulálunk nekik és további szép sikereket kívánunk!
Mikulás kupa
Szépíró versenyről

2016. november 10-én megrendeztük a Márton napi szépíró verseny. A rendezvényről készült beszámolót itt olvashatják, a képeket a Galériában tekinthetik meg.


Alsós nyílt napok

Az elmúlt tanévekhez hasonlóan intézményünkben nyílt napokat tartunk az alsó tagozaton. A pontos időpontokról és a látogatható órákról a képre kattintva tájékozódhatnak.
Számolóverseny

Újra megrendezzük intézményünkben az angol számolóversenyt! Bővebb információt a plakáton olvashatnak!
Rendhagyó földrajzóra


Rendhagyó földrajzórán vehettek részt a 7. és a 8. osztályos tanulóink. Bővebben itt olvashat.


Székely mesemondó verseny Tamásiban

2016. április 13-án Tamásiban, a IX. Kistérségi Mesemondó versenyen Pazdora Viktória III. helyezést ért el. Könyvjutalmat, oklevelet, csokit kapott. Olsen Susanne Svan emléklapot és csokit vehetett át. Gratulálunk színvonalas munkájukhoz!

A helyi rendezésű mesemondó versenyről készült beszámolójáért kattintson ide .


Darts Matek iskolánkban

Rendkívüli matematika óra részesei lehettek a 3. és a 6.évfolyamos tanulóink. Bővebb beszámolóért kattints ide
A foglalkozásról készült képek a Galériában találhatóak!


Felhívás általános iskolai beiratkozásra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra szóló felhívást olvashatják az alábbi dokumentumban. Kérem kattintsanak a képre a nagyobb méret eléréséhez.
Beiratkozás 2016


TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülőket, hogy az általános iskolákban az első osztályokba a 2016/2017. tanévre történő beiratkozásra:
 • 2016. április 14- én (csütörtökön)

 • 2016. április 15- én (pénteken)

8 órától 19 óráig kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tőrvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
A Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal 2016 február 26 napján nyilvánosságra hozta).

A Rendelet 22.§ (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekükre vonatkozó, általános iskolai beíratási kötelezettségének a kötelező felvételt biztosító, vagy valamely választott iskolában.

Szekszárd, 2016. február 26.

dr. Horváth Kálmán

kormánymegbízottOldal:       >>